برخی از پروژه های اجرایی گروه مهندسی درسان در سطح استان تهران